Osnovni projektni pojmovi

Da bismo se lako snalazili u svetu projekata, potrebno je upoznati sledeće osnovne pojmove.

 
• Aktuelni konkursi
 
Projekti za koje trenutno možemo aplicirati, odnosno oni, koji su već otvoreni, ali rok za
predaju istih još nije istekao.
 
• Poziv za podnošenje predloga projekta
 
Onaj dokumenat, sa čijom objavom raspisivač konkursa ukazuje na podatke zvaničnog
početka i završetka projekata, odnosno ukratko rezimira najvažnije podatke u vezi
konkursa.
 
• Konkursni obrazac
 
To je srž projekta, najvažniji material koji se predaje za poziv za podnošenje predloga
projekta. Konkursni obrazac sadrži podatke aplikanta (ime, podaci o firmi, poslovni
podaci), detaljne podatke o projektu (naziv, budžet), odnosno prezentaciju celog projekta
(pozadina planiranog razvoja, opravdanost, rezultate, predstavljanje učesnika projekata,
obaveze aplikanta, izjave). Bez formalno i sadržajno savršenog obrasca nije moguća
uspešna prijava.
 
Podrška
 
Praćenje realizacije jednog projekta.
Funkcija podrške je da prati:
- da li se projekat sprovodi u skladu sa planovima
-da li je obezbeđena realizacija zacrtanih projektnih ciljeva
 
• Ugovor o korišćenju sredstava
 
Kad je neko predao konkurs za razvoj i nadležni organ je isti odobrio, šalje pobedniku
pismo, koje informiše aplikanta da je dobio sredstva od nadležnog organa za realizaciju
određenog projekta/programa. Nakon toga proističe da ugovorne stranke (aplikant i
nadležni organ) sklapaju ugovor o uslovima korišćenja i vraćanja sredstava. Ugovor tako
postavlja pravila, da će aplikant realizovati projekat u skladu sa pravnom formom, i nakon
realizacije istog nadležni organ isplaćuje dodeljena sredstva podrške (odnosno određeni
deo celog iznosa projekta).
 
Finansiranje
 
Stavljanje na raspolaganje iznosa sredstava-novca koji je potreban za investicije putem
finansijskih operacija. Finansiranje znači – obezbeđenje novčanih sredstva za realizaciju
određene investicije odnosno racionalno korišćenje novčanih sredstava u cilju realizacije
ciljeva projekta.